Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Maaş

1-Ödeme Emri Belgesi
2-Asgari Geçim Bordrosu
3-Maaş Bordrosu
4-Banka Listesi
5-Personel Bildirimi
6-Sendika
7-Sigorta-Emekli Keseneği bildirimleri
8-Göreve başlayış-ayrılış yazıları,
9-Nakil Bildirimleri,
10- Beyannameler,
11- Terfi Onayları (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.)
12- Sözleşme (Sözleşmeli Personel ücretlerinde ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanması gerek)

 

3 İşgünü

2

Satın Alma

1.Satın alınacak malzemenin talep yazısı

1-İhale Onay Belgesi
2-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli(Düzenlenmişse)
3-Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (22/d)
4-İhale Teklif Formu
5-Taahhüt Dosyası
6-Fatura
7-Muayene Kesin Kabul Formu

8-Taşınır İşlem Giriş Fişi

 

10 İşgünü

3

Yolluklar

1-     Görevlendirme Yazısı* veya Harcama Talimatı (Yurtiçi-Yurtdışı)
(*Yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Oluru)
2-Yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluğu bildirimi
3-Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
4-Sürekli Yurt İçi Görev yolluğu Formu
5-Atama onayları
6-Uçakla yapılan seyahatlerde uçak bileti
7-Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs ve okullara gönderilenlerin söz konusu sınav ve kursa katıldığını gösterir belge
8-Kurs, Yarışma Vb. toplu yapılan seyahatlerde Toplu Seyahatler Yolluk Bildirim(18 Örnek Nolu Bildirim)
9-Yurtiçi geçici görev yolluklarının avans olarak ödenmesi halinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatı
10- Sürekli göre yolluklarının avans olarak düzenlenmesi halinde atama onayı

 

3 İşgünü

4

Evlenme, Doğum ve Ölüm Yardımı

 

1-Evlenme Yardımında aile cüzdanının dairesince onaylı örneği veya nüfus kayıt örneği,
2-Doğum yardımında, doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe,
3-Ölüm yardımında, ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten dilekçe, (Normal süresinde ölü doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin rapor)

 

3 İşgünü

5

Tarifeye Bağlı Ödemeler

1-İlan giderlerinin ödemesinde;
  -Fatura
  -Harcama Talimatı
  -İlanın hangi tarihte ve hangi yayın aracıyla yapıldığına ait yazı veya tutanak,
2- Sigorta giderlerinin ödemesinde;
 
-Harcama Talimatı
  -Sigorta Poliçesi veya zeyilname,
3- Gazete, dergi, radyo, televizyon vb. abone giderlerinin ödenmesinde;
 
-Harcama Talimatı
  -Fatura

3 İşgünü

6

Kurs ve Toplantılara Katılma Giderleri

1-Görevlendirme Yazısı,
2-Fatura, Fatura düzenlenemeyen hallerde katılma ücretini gösteren belge
3-Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge

3 İşgünü

7

Makine, Teçhizat, Taşıt, Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri

1-Taahhüt dosyası
2-Fatura
3-Hizmet işleri hak ediş raporu

3 İşgünü

8

Kiralar

1-Taşınmaza ilişkin kira bedellerinin ödenmesinde;
  -Taahhüt dosyası
  -Fatura
2-  Makine, alet, araç ve taşıt kira bedelleri ile bilgisayar sistemleri ve yazılım kira bedellerinin ödenmesinde;
- Taahhüt dosyası
- Fatura
- Hizmet İşleri hak ediş Raporu

 

3 İşgünü

9

Elektrik, Su, Doğalgaz ve Benzeri Tüketim Giderleri

Fatura

3 İşgünü

10

DMO Yapılacak Alımlar

1-Onay Belgesi
2-Fatura
3-Muayene komisyon kabul tutanağı,
4-Taşınır İşlem Fişi

3 İşgünü

11

Resmi Yazışmalar

Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge

5 İşgünü

12

Resmi Evrak Kaydı

Yazı, resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belge

1 saat

13

İzin İşlemleri

İzin Formu

1 İşgünü

14

İdari Faaliyet Raporu

Birim Faaliyet Raporları

MART

15

Bütçe Hazırlama

e-bütçe Sisteminde Oluşturulan; Gider Cetvelleri

HAZİRAN-TEMMUZ

 

 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi